|                                                          

Acollida Residencial

El servei d’acollida residencial “Casa de Família”, és un servei residencial, per a persones en situació d’exclusió social. Està situat a l’edifici de “Casa de Família”, al carrer Salelles, nº 1 de Palma. El titular del servei és L’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) del Consell de Mallorca i a l’actualitat està gestionat per la Fundació Social La Sapiència.

Aquesta fundació té caràcter privat i té com a finalitat l’acollida, el servei i l’ajuda a totes les persones i grups que viuen qualsevol tipus de marginació, exclusió, rebuig o desampar a la nostra societat i per qualsevol causa, com pot ésser: l’atur, l’alcoho9lisme i altres drogues associades, es desarrelament familiar o social, la desestructuració personal o social, la delinqüència, la immigració de qualsevol tipus, les limitacions o discapacitats conseqüents a la marginació ,etc. Sense cap tipus de discriminació per raó de sexe, nacionalitat, religió, adscripció política o altres.

El servei ofereix 74 places en règim residencial.

Atenció integral i continuada , amb un seguiment mèdic, psicològic i social.

 

HORARIS

El servei està obert 24 hores, 365 dies a l’any.

 

PERSONAL

L’equip tècnic està format per un coordinador del centre, un treballador social, un educador social i un psicòleg.

16 monitors.

Un metge i dues infermeres, i personal de neteja i cuina compartits amb AIS.

 

PERFIL DE L’USUARI

Requisits d’admissió:

– Viure en situació de soledat o abandonament i no tenir recursos.
– Elegir lliurament l’ingrés.
– Assumir el compromís de mantenir l’abstinència alcohòlica i d’altres substàncies tòxiques.
– Acceptació que en reunir els criteris se tramiti la sol·licitud d’ingrés en residències per a persones grans.
QUAN UNA PERSONA ÉS ADMESSA AL RECURS:

– L’equip tècnic de Casa de Família i de la EV (Equip Valoració IMAS) valoren de manera conjunta les demandes per ingressar en els diferents serveis.
– Se concreten pautes a seguir i plans de feina previs a l’ingrés (desintoxicació, seguiment mèdic, psiquiàtric…) a la mesura que sigui possible.
– La informació queda registrada perquè l’equip de monitors puguin accedir i realitzar els ingressos.
– S’assigna el T.S i el monitor de referència.
– Es procedeix a la visita d’infermeria i s’obri l’historial psicosocial.
– Es realitzen diferentes reunions de valoració i seguiment de casos on es revisin els plan d’intervenció individual regularment.

 

pitja aquí per veure més fotografíes