|                                                          

Història

 • LA SAPIÈNCIA
  PASSES D’UN PROCÉS
  QUE CONTINUA …
  – el que anomenam ‘prehistòria’
  ANYS 1973 – 76

  Durant aquests anys, des de Càritas es creen els ACOLLIMENTS, Centres d’amistat i convivència a les zones on hi havia majoria de treballadors de I’hoteleria. N’existiren 3 : S’Arenal, Palma Nova, Sant Magí.
  Els seus objectius eren I’acollida, la informació laboral, la promoció social. Eren els inicis del moviment obrer a finals del règim de Franco.
  Durant !’any 1975 arriba la crisi i molts d’aquests treballadors – els manco preparats professionalment i personalment – es troben al carrer. Així, els Acolliments es convertiren en lloc de trobada d’aturats i marginats.
  Els Acolliments de S’Arenal, Palma Nova i Sant Magí desaparegueren amb l’arribada dels SINDICATS. Sols quedà I’ACOLLIMENT DE LA SAPIÉNCIA, Plaça Sant Jeroni – Palma.

  2.- inicis de La Sapiència
  ANYS 1976 – 78/79

  A principis de 1976 es plantejà donar resposta a les demandes de la gent que es trobava al carrer. Sense cap ajut. Sense cap suport social. Es demanà el Bisbe que cedís el Casal de l’antic Col·legi de LA SAPIÉNCIA (Plaça sant Jeroni, 1, de Palma).
  Així ho va fer i, amb la cobertura de Càritas, I’ACOLLIMENT LA SAPIENCIA inicia el seu servei social el 3 de març de 1976.

  Els seus objectius eren :
  1.- atenció immediata a les necessitats més vitals de la persona.
  2.- punt de concentració i demostració d’aquesta realitat.
  3.- denúncia d’una situació.
  4.- descobriment d’un estil propi de la marginació.
  5.- ser un punt d’unificació

  Aquells anys – i els següents -, com es lògic, es va haver de conquerir el dret a una existència digna. Les accions al carrer foren constants. Molts de moments de confrontació amb les autoritats :

  § Tancada a la Parròquia de sant Miquel de Ciutat
  § Vaga de Fam a la basílica de Sant Francesc de Ciutat
  § Marxa del Treball i la Cultura (des de Ciutat fina a Lluc)
  § Concentracions i manifestacions: Plaça Major, Plaça d’Espanya / Cavall del Rei en Jaume, Setmana de Passió del nostre Poble, Plaça santa Eulàlia.

  Conclusió de totes aquestes passes fou : el marginat social no es només un aturat.

  3. – noves respostes i alternatives socials
  ANYS 1978/79 – 80

  Estar en contacte amb aquesta realitat – per a molts era ben nova (de fet, en aquells anys quasi no es trobava ni informació ni documentació ni treballs científics …) -, ens afronta a destriar les distintes problemàtiques. I a motivar les persones perquè duguin a terme un procés de recuperació personal i social.

  La primera i més problemàtica és la dependència alcohòlica. D’ella es deriva la pèrdua de treball, família, relacions socials, …

  La primera alternativa que es planteja és una comunitat terapèutica : CAN GAZÀ.

  L’any 1978 hi anaren les primeres persones, derivades des del Casal La Sapiència. La majoria eren ja d’edat avançada – no tant en quant als anys, sinó respecte els anys gastats … molts eren el que després anomenàrem Vells Prematurs.

  De fet, els primera acollits a Can Gazà eren els homes més deteriorats de La Sapiència. Després, sempre fou la resposta a diverses demandes que va anar marcant el camí: alternativa psiquiàtrica. Amb l’obertura del Puig des Bous, Can Gazà passarà a acollir gent amb possibilitats de tractament i recuperació, altres necessitats de diagnòstic i orientació, més tard heroïnòmans, …

  Sempre oberts davant l’emergència.

  Després del primer any de funcionament, es va veure necessari aconseguir un altre casal. Can Gazà havia quedat petit i, a més, convenia altra vegada destriar les problemàtiques. A més de l’edat, ens trobàvem amb persones amb problemàtica psíquica.

  Així, l’antiga Diputació de Mallorca – com a resposta a la concentració de la Plaça Major -, ens concedeix el casal del PUIG DELS BOUS.

  Es planteja com a comunitat terapèutica per a alcohòlics, amb molts d’anys de dependència, sense cap suport familiar ni social. Era el març de I’any 1979, després de la Concentració a la Plaça Major.

  Es pensa en una alternativa geriàtrica, així es parla de vells prematurs, casal permanent, que puguin. viure i morir amb dignitat. Es creu possible una certa recuperació (d’aquí naixeran els pisos de Càritas a Es Jonquet). Un temps funcionen tallers artesanals, treballs de fusteria, .. .

  L’any següent, el 27 d’agost de 1980, es constitueix la cooperativa TREBALL-SALUT LA SAPIENCIA.

  L’objectiu fonamental de la Cooperativa era facilitar un temps de laborteràpia a persones sense recursos i/o fent un procés terapèutic.

  A més, es plantejava com una alternativa als treballs comunitaris. El mes d’octubre de 1980 es comença a eixermar / netejar el BOSC DE BELLVER. Era el primer contracte de la Cooperativa i fou dur el primer rodatge.

  La Cooperativa, igualment, fou la primera estructura jurídica que La Sapiència es donava i, des d’ella, tenir la personalitat jurídica necessària per poder actuar amb veu pròpia en aquest nivell.

  Treball – Salut La Sapiència”, com a cooperativa, va estar vigent fins al mes de novembre de 1992. Aleshores, tots els Grups de Laborteràpia quedaren englobats dins I’Associació MARGINATS-LA SAPIENCIA (associació aprovada pel Bisbe de Mallorca I’any 1984 i reconeguda pel Ministeri de Justícia l’any 1985).

  4.- deixam l’antiga Sapiència i iniciam l’Hospital de Nit
  ANY 1981

  L’estiu de 1981 ens dugué el final de l’antiga Sapiència de la Plaga de sant Jeroni. Aquell casal vell demanava una restauració a fons. L’havíem de retornar al Bisbat,

  Es plantejà a I’Ajuntament de Palma la creació d’un alberg de transeünts. I, el seu concepte no era únicament geogràfic. També s’entenia el traseüntisme social. Es va acordar i CAN PERE ANTONI obrí les seves portes el mes de setembre de 1981.

  Però, i la nostra experiència ja ens havia menat a preparar-!o, sabíem que ben prest sorgiria la necessitat dels que estaven abocats a una situació crònica: els marginats profunds. Les converses amb el novell Consell Insular de Mallorca i amb la direcció de l’Hospital General permeteren que el Consell Insular de Mallorca acordàs la creació de l’HOSPITAL DE NIT.

  La finalitat de l’Hospital de Nit era atendre els marginats profunds :

  § sense família. O, en cas de tenir-la, no tenir cap mena de relació.
  § sense treball: sense possibilitat de fer-ne, ja que a la manca generalitzada de feina s’hi ha d’afegir la seva manca de salut.

  § sense subsidis, ni pensions de cap classe, o insuficient per viure.
  § sense possibilitat de sortir de Mallorca, perquè no és transeünt. Per naixença o per llargs anys d’estada han fet de Mallorca el seu lloc de residència.
  § sense capacitat de poder defensar-se per ells mateixos.
  L’HOSPITAL DE NIT, el 22 de desembre de 1981, obrí amb 38 llits a la SALA GENERAL i 6 llits a la INFERMERIA. Els anys següents foren d’ampliació exigida per la forta demanda i per l’exigència d’atendre millor tots ells = primer s’amplia la Infermeria, després afegirem la primera zona de la PRE SALA (al primer pis), l’any següent ja comptarem amb les dues zones de la Pre Sala.

  A partir de l’any 1999, estava configurat d’aquesta manera:
  48 llits per a acollida temporal i promoció social
  22 llits per a acollida estable
  6 llits per a dones
  2 llits per a urgències
  4 llits per a persones convalescents o amb malalties lleus
  23 llits per a acollida residencial
  10 llits per a la unitat de tractament de l’alcoholisme
  115 TOTAL

  5.- Associació Marginats – La Sapiència
  ANYS 1984 – 85

  Els anys, l’experiència i les necessitats de comptar amb un suport jurídic per a tot el que fèiem, ens obligà a plantejar-nos disposar també de personalitat jurídica. Es va pensar molt quina era la més adequada a la nostra realitat. En aquells moments, es va optar per a una Associació. L’any 1984 es constituí l’Associació Marginats-La Sapiència i foren aprovats els seus Estatuts pel Bisbat de Mallorca i, l’any següent, fou reconeguda pel Ministeri de Justícia.

  Els objectius primordials de l’Associació Marginats-La Sapiència eren :
  · ACOLLIMENT i AJUT.
  · PROMOCIÓ DE PRESA DE CONSCIÈNCIA ACTIVA.
  · TASCA D`ESTUDI.
  · VOLUNTAT DE DEIXONDIR INQUIETUDS.
  · SOLIDARITAT I COMPROMÍS.

  6.- noves demandes, noves respostes

  1983 : Començam un casal per a persones majors: SON RIBES / CAN PALERM.
  Molts d’ells, després del seu pas per la Infermeria de l’Hospital de Nit per a una necessària desintoxicació, precisaven un temps llarg de deshabituació. Així nasqué Son Ribes.

  Son Ribes, durant uns anys, fou casa i àmbit de convivència per a tots ells. Després es configura com a casa – residència per a persones majors i/o semiassistides. El mes d’agost de 1993 tot aquest plantejament es començà a viure a un nou lloc : la residència per a persones en situació d’exclusió social – CAN PALERM i es disposava de 18 places.

  1986 : Després d’unes primeres proves, se configura el programa d’atenció a toxicòmans addictes a l’heroïna.

  En aquells moments es comptava amb la comunitat terapèutica Can Gazà i, després, amb el centre ambulatori Consultes Externes – Hospital de Nit.

  1992 : Establert el Projecte Home a la nostra comunitat, l’agost de 1992 es resolgué finalitzar aquest servei i Can Gazà passà, novament, a atendre alcohòlics o amb una història de marginació social i en situació de discapacitat física o psíquica,

  En aquells anys, a diferència de Son Ribes que encara acollia persones majors i/o semiassistides, Can Gazà atén persones més vàlides però, la majoria d’ells, sense una perspectiva probable de reinserció per ells sols.

  El casal de Can Gazà fou responsabilitat de MLS fins el mes de febrer de 1996 (quan es retornà als seus propietaris). A partir d’aquesta data passaren al servei d’Acollida Residencial – Hospital de Nit : 23 places.

  1991 : A partir d’aquest any, MLS altra vegada era responsable del centre del PUIG DES BOUS, on atenia persones alcohòliques amb possibilitat de reinserció social – majoritàriament entre 25 / 40 anys -, capacitat laboral i suport familiar.
  També, per a la següent fase de reinserció social, es comptava amb els Pisos de Càritas a Es Jonquet. Estàrem al Puig des Bous fins l’octubre de 1993.

  1993 : Aquest any retornàrem l’edifici al Consell de Mallorca i duguérem aquest projecte a SON RIBES. Amb el suport formatiu de Projecte Home es prepara un programa semblant per a alcohòlics: el PROGRAMA REVIURE:

  · SERVEI TRACTAMENT ALCOHOLISME:
  § desintoxicació
  § programa EINES
  § etapa preparatòria PROGRAMA REVIURE.
  · COMUNITAT TERAPÉUTICA SON RIBES.
  · CENTRE REINSERCIÓ SOCIAL MAR SIS.

  1996 : A partir d’aquest any, l’Hospital de Nit ofereix diversos programes que responen a altres situacions i problemàtiques :

  SERVEI ACOLLIDA PERSONES EN SITUACIÓ EXCLUSIÓ SOCIAL:
  § Programa Acollida Temporal i Promoció Social.
  § Programa Acollida Estable.

  SERVEI ACOLLIDA RESIDENCIAL:
  § Servei Residencial – Hospital de Nit
  § Residència Can Palerm

  1999 : Les necessitats de la nova població que arribava al Programa Acollida Temporal i Promoció Social de l’Hospital de Nit ens obligaren, el mes de maig de 1999, a presentar un projecte d’atenció específica per a immigrants.

  El PROGRAMA TURMEDA neixia davant l’afluència d’estrangers amb dificultats d’inserció social que arribaven a Mallorca. Aquest servei fou ampliat el mes d’agost del mateix any. Fou gestionat per La Sapiència fins el dia 31 de desembre de 2002, quan la Creu Roja es fa càrrec del Programa Turmeda.

  FUNDACIÓ SOCIAL LA SAPIÈNCIA
  2000 : Gairebé la totalitat de les persones que treballen als diversos serveis i programes gestionats per l’Associació Marginats – La Sapiència aproven la seva transformació en Fundació Social La Sapiència.

  El 22 de desembre de 2000, el Sr. Bisbe erigeix la nova entitat. Es presenten els Estatuts de la Fundació Social La Sapiència davant el Govern Balear i, aquest, aprova la seva constitució en data 28 de febrer de 2001.

  El dia següent, 1 de març de 2001, la nova entitat inicia la seva responsabilitat assumint tots els drets i deures, totes les tasques i compromisos de l’antiga Associació i continua tot el servei social iniciat l’any 1976 per La Sapiència.

  CASA DE FAMÍLIA
  2003 : L’octubre d’aquest any, es fa el trasllat de tots els serveis de l’Hospital de Nit al nou edifici del Carrer de la Pietat. El mes de novembre també s’hi fa el trasllat de Can Palerm.

  Des de feia un grapat d’anys el Consell de Mallorca, gràcies a un Conveni de cessió amb el Bisbat de Mallorca, propietari de l’edifici, estava habilitant l’antiga Casa de Família.

  Es cercava una alternativa a l’Hospital de Nit ja que el Consell de Mallorca necessitava emprar tot l’espai de La Misericòrdia per al seu projecte cultural (a més, l’espai ocupat per l’Hospital de Nit estava en perill d’enfonsament.

  Com es pot suposar, les primers setmanes i mesos (octubre – Nadal 2003) foren molt difícils. Havíem de situar-nos, acabar d’habilitar i equipar, adequar i fer els darrers retocs, descobrir coses que mancaven, …

  I, el més important, continuar en la tasca d’atendre tota la gent i que aquestes persones es trobassin bé al nou lloc.

  Ara, en la perspectiva que ja tenim, n’estam contents. I tots en feim una bona valoració.

  2006 : A prop de complir-se els nostres tres primers anys
  a la CASA DE FAMÍLIA hi trobam:

  § ACOLLIDA i INSERCIÓ SOCIAL – AIS
  § Acollida residencial
  § CONVIURE
  § PORT DE CARIÑO
  § SERVEI TRACTAMENT ALCOHOLISME
  § Programa Desintoxicació
  § Programa Eines
  § Etapa Preparatòria Programa Reviure

  § ÀREA SANITÀRIA
  § DIRECCIÓ
  § DOCUMENTACIÓ – SUPORT INFORMÀTIC
  § DESPATX COORDINADOR GRUPS LABORTERÀPIA
  I continuen als seus llocs:
  § COMUNITAT TERAPÈUTICA SON RIBES
  § CENTRE REINSERCIÓ SOCIAL MAR SIS

  Els GRUPS DE LABORTERÁPIA són
  § 3 grups neteja zones verdes no ordenades municipi de Palma
  § 1 grup neteja zones verdes no ordenades municipi de Palma + jardí conselleria Sanitat
  § 1 grup neteja vials municipi de Palma
  § 1 grup cementeris Palma +Son Valentí
  § 1 grup cementeris Bon Sosec + Sant Jordi + Establiments
  § 1 grup neteja carrers i places Binissalem

  TOTAL : 38 places disponibles.

  PERSPECTIVES IMMEDIATES

  En aquest mes de juliol de 2006, la perspectiva a curt termini, és dur a terme una forta remodelació dels serveis ubicats a la Casa de Família.

  Tant les exigències detectades els darrers anys, constatades a les Memòries com a les valoracions continuades dels diversos equips i a les reunions de coordinadors, com a les necessitats comprovades per la Xarxa Inserció Social de S’Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca – Consell de Mallorca, ens demanen / obliguen a fer una ampliació de les places d’atenció residencial.

  Així, la nova configuració que es té prevista seria la següent:

  A.- Casa de Família es configuraria en dos grans serveis. Tots dos dins l’Àrea d’Inserció Social.

  B.- El primer gran servei seria d’atenció residencial. Amb una ampliació de 40 places.

  C.- El segon servei seria l’actual AIS amb el subprograma Eines per a atenció directa a persones alcohóliques que demanen dur a terme un procés d’autonomia i no dependència respecte la seva problemàtica.

  Ara per ara, és el nostre primer repte.
  La resta, i el futur, ens ho dirà la nostra capacitat de respondre tant a les demandes com a les noves necessitats que, ben segur, sorgiran davant nosaltres.