|                                                          

Memoria

FUNDACIÓ SOCIAL LA SAPIÈNCIA.

La desaparició de la subvenció per part de l’Ajuntament de Palma als Grups d’Inserció “Bellver”, ha estat l’esdeveniment més significatiu de l’any i el que en bona part ha concentrat l’atenció per part de La Fundació Social La Sapiència en aquest any 2014. Es va iniciar l’any plantejant una important reducció de personal laboral, el fet de que voluntàriament s’acollissin a la mateixa diferents treballadors de la Fundació, va facilitar la pressa de decisions en un moment complicat en les relacions laborals.

Des de el primer moment es va considerar la conveniència i la necessitat de mantenir un programa únic a la comunitat de les Illes Balears d’inserció prelaboral, tant per la seva llarga història d’existència com per l’elevat nombre de persones ateses en un període de crisis com el que actualment estam vivent. El Patronat de la Fundació va expressar la seva voluntat de mantenir el grups en nombre reduït per evitar la desaparició i a partir d’aquesta decisió es va iniciar un procés de revisió i reconversió del programa per adaptar-lo a la nova situació. Les primeres gestions varen consistir en la firma d’un conveni de col·laboració amb la Fundació Esplai, mitjançant el qual es cedeix un espai agrari on es pot desenvolupar l’activitat: Binicanella. S’inicien les tasques d’acondicionament d’un hort i manteniment general de la finca, el que possibilita que persones derivades d’entitats social puguin iniciar processos d’una activitat formativa i més útil que la desenvolupada en els espais cedits per l’Ajuntament de Palma.

El canvi ha suposat una major motivació e implicació en els processos per part dels usuaris, així com una adequació al destinatari final del servei: persones en situació d’exclusió social amb possibilitats d’inserció en el món laboral. En la mateixa línia i amb la finalitat d’introduir una formació domèstica en els processos d’inserció prelaboral, en el mes de juliol es va ampliar l’activitat al Casal de Ruberts llogat al Bisbat de Mallorca i destinat a l’allotjament vocacional.

En quant als immobles, durant el mes d’agost es va realitzar una reforma integral de la cuina i menjador de la Casa e Família, obres que varen durar fins el mes de novembre i que varen suposar un període d’adaptació i convivència amb la situació generada per les mateixes: utilització de nous espais, càtering…

Durant l’any s’ha aplicat amb caràcter temporal, la mobilitat horitzontal dels monitors de l’equip d’Acollida e Inserció Social i Acollida Residencial. Així cada tres mesos un monitor (home) ha passat a desenvolupar les funcions a l’equip de Residència. L’objectiu ha estat el reciclatge dels monitors de Ais, així com l’intent de compensar la desigualtat de gènere en la composició de l’equip de Residència. Gràcies a la disposició i col·laboració dels components d’ambdós equips els resultat han estat positius.

S’ha consolidat la programació de tallers i seminaris, impartits tant per voluntaris com per professionals, destinats a fomentar tant la convivència i les relacions, com l’estimulació cognitiva, la creativitat, l’aprenentatge (amb tallers d’alfabetització, cultura i anglès), tallers d’alcohol per els residents i usuaris.

En els darrers anys s’havia iniciat de forma espontània en el programa D’acollida Residencial, un procés d’oració i espiritualitat entre un petit grup de residents. Per donar resposta a aquesta demanda, es va sol·licitar la col·laboració d’un capellà perquè exercís la direcció espiritual del grup, durant tot l’any s’ha pogut comptar amb la seva presència amb una periodicitat quinzenal, havent augmentat de forma significativa el nombre de participants.

L’ocupació durant tot l’any ha estat total, sense places buides. El programa d’Acollida Residencial, com ve essent tendència en els darrers anys, és el que té major demanda d’ingressos, així com els Grups d’Inserció. Al final de l’any s’ha observat un descens en les demandes d’ingrés en el programa d’Acollida e Inserció Social, conseqüència possiblement de l’ampliació de places a altres serveis. Les persones derivades per l’equip de Valoració presenten una tendència creixent a un perfil que respon a necessitats sociosanitàries, -molts dels ingressos venen directament d’altes hospitalàries- i problemàtica de salut mental, a més si aquestes persones són estrangeres, les dificultats d’atenció creixen. Les característiques de l’edifici així com els recursos humans disponibles se troben al límit de les seves possibilitats essent previsible, de mantenir-se aquesta tendència, la revisió general de l’organització amb la finalitat de que les demandes s’adaptin als recursos disponibles.

 

Lee la Memoria 2017 completa aquí